ANBI

ANBI gegevens

 Naam instelling  Wereldwinkel “Onze Wereld”
RSIN  009184697
 Vestigingsadres  Dijkstraat 18, 8801 LV, Franeker
 Telefoonnummer   0517 – 393323
E-mail adres  info@wereldwinkel-franeker.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord en verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en houtsnijders – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

De Wereldwinkel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.

Wereldwinkel “Onze Wereld” is geen lid meer van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, maar vergroot samen met meer dan 200 andere Wereldwinkels de kansen voor de producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de winkels en daarbuiten.
Wereldwinkel “Onze Wereld” verwerft haar inkomsten uitsluitend uit de verkoop van producten.
De vereniging beheert haar financiële reserves via een bankrekening; deze zijn bestemd voor de instandhouding van de winkel en winkelinrichting alsmede donaties aan projecten in arme landen als de vermogenspositie dat toelaat.

Activiteiten

Wereldwinkel “Onze Wereld” vergroot de kansen voor producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

– bevordert verkoop en promotie van fairtrade artikelen in onze winkel en via de website www.wereldwinkel-franeker.nl  en via facebook Wereld Winkel Franeker
– beheert op professionele wijze de winkel en de website
– biedt een prettig arbeidsklimaat voor de vrijwilligers

– bevordert het uitdragen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;

– draagt (via donaties) bij aan projecten in arme landen wanneer de inkomsten en de vermogenspositie dat toelaten

De organisatie

Vereniging Wereldwinkel “Onze Wereld” kent een bestuur, gemiddeld zo’n 30 vrijwilligers.

Financiering

Financiële middelen worden verkregen uit de bedrijfsvoering van de wereldwinkel in Franeker, het symbolisch lidmaatschapsbedrag van €1,- per lid per jaar en uit donaties van belangstellenden.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Anke van den Hazel      Voorzitter
Emmy van Vliet              Secretaris
Tineke de Schiffart         Penningmeester
Alfie de Groot                 Coördinator Vrijwilligers
Jakelien de Vries           Coördinator Public Relations

Personeel en beloningsbeleid

Wereldwinkel Onze Wereld heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor onvermijdbare kosten die samenhang met de functie die zij uitoefenen t.b.v. de vereniging “Onze Wereld”.

Financieel verslag

Jaarverslag 2017, samenvatting

Het jaarverslag is door de leden in de vergadering van 19 april 2018 vastgesteld. Het jaar 2017 is een jaar van  verandering geweest. De winkel is vernieuwd van binnen en van buiten.

Tevens is er besloten om het lidmaatschap op te zeggen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Economische omstandigheden

Het winkelbezoek is niet toegenomen en de omzet is weer gedaald. Er is een negatief saldo geboekt.

Financiële huishouding

Balans 2018

Debet01-01-201831-12-2018Credit01-01-201831-12-2018
Vaste activa€ 6.665€ 5.384Eigen vermogen€ 49.455€ 49.455
Voorraad€ 15.432€ 15.089Kortlopende schulden€ 276€ 509
Vorderingen€ 2.116€ 2.119Resultaat 2018€ 0– € 3.618
Liquide
middelen
€ 25.773€ 24.063BTW€ 255€ 309
Totaal€ 49.986€ 46.655€ 49.986€ 46.655

Resultatenrekening 2018

20182017
Omzet€ 35.725€ 35.859
Inkopen€ 23.643€ 24.862
Brutowinst€ 12.082€ 10.997
Huisvestingskosten€ 9.659€ 9.725
Overige kosten€ 4.823€ 7.035
Totaal€ 14.482€ 16.760
Resultaat bedrijfsvoering– € 2.400– € 5.763
Afschrijving– € 1.281– € 1.183
20182017
Donaties en contributies € 52 € 150
Renten € 11 € 45
Totaal– € 1.218– € 988
Resultaat– € 3.618– € 6.751

WereldWinkelFraneker

Error: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereldwinkel en schrijf u in voor de nieuwsbrief. Daarin verschijnt informatie over aanbiedingen, nieuwe producten en wetenswaardigheden over fair trade.