ANBI

ANBI gegevens

 Naam instelling  Wereldwinkel “Onze Wereld”
RSIN  009184697
 Vestigingsadres  Dijkstraat 18, 8801 LV, Franeker
 Telefoonnummer   0517 – 393323
E-mail adres  info@wereldwinkel-franeker.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord en verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Met de verkoop van producten uit derdewereldlanden laten wij zien dat handel ook anders kan. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en houtsnijders – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derdewereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

De Wereldwinkel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.

Wereldwinkel “Onze Wereld” is geen lid meer van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, maar vergroot samen met meer dan 200 andere Wereldwinkels de kansen voor de producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de winkels en daarbuiten.
Wereldwinkel “Onze Wereld” verwerft haar inkomsten uitsluitend uit de verkoop van producten.
De vereniging beheert haar financiële reserves via een bankrekening; deze zijn bestemd voor de instandhouding van de winkel en winkelinrichting alsmede donaties aan projecten in arme landen als de vermogenspositie dat toelaat.

Activiteiten

Wereldwinkel “Onze Wereld” vergroot de kansen voor producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

– bevordert verkoop en promotie van fairtrade artikelen in en buiten onze winkel d.m.v. acties, via de website www.wereldwinkel-franeker.nl en via Facebook.
– beheert op professionele wijze de winkel
– biedt een prettig arbeidsklimaat voor de vrijwilligers
– draagt (via donaties) bij aan projecten in arme landen wanneer de inkomsten en de vermogenspositie dat toelaten

De organisatie

Vereniging Wereldwinkel “Onze Wereld” kent een bestuur en gemiddeld zo’n 30 vrijwilligers.

Financiering

Financiële middelen worden verkregen uit de bedrijfsvoering van de wereldwinkel in Franeker, het symbolisch lidmaatschapsbedrag van €1,- per lid per jaar en uit donaties van belangstellenden.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Anke van den Hazel      Voorzitter
Emmy van Vliet              Secretaris
Tineke de Schiffart         Penningmeester
Alfie de Groot                 Coördinator Vrijwilligers
Jakelien de Vries           Coördinator Public Relations

Personeel en beloningsbeleid

Wereldwinkel Onze Wereld heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Alleen eventueel gemaakte (reis)kosten die samenhangen met de functie die zij uitoefenen t.b.v. de vereniging “Onze Wereld” worden vergoed.

Financieel verslag

Jaarverslag 2019, samenvatting

Het jaarverslag is door de leden na de vergadering van 3 september 2020 per mail vastgesteld. Dit kon niet anders i.v.m. covid-19. Het jaar 2019 is financieel een matig jaar geweest. 

Economische omstandigheden

Het winkelbezoek is niet toegenomen en de omzet is gedaald. Er is een negatief saldo geboekt.

Financiële huishouding

Balans 2019

Debet01-01-201931-12-2019Credit01-01-201931-12-2019
Vaste activa€ 5.384€ 4.103Eigen vermogen€ 45.837€ 45.837
Voorraad€ 15.089€ 14.906Kortlopende schulden€ 509€ 202
Vorderingen€ 2.119€ 652Resultaat 2018€ 0– € 5.732
Liquide
middelen
€ 24.063€ 20.397BTW€ 309€ -249
Totaal€ 46.655€ 40.058€ 46.655€ 40.058

Resultatenrekening 2019

20192018
Omzet€ 30.453€ 35.725
Inkopen€ 17.390€ 23.643
Brutowinst€ 13.063€ 12.082
Huisvestingskosten€ 9.732€ 9.659
Overige kosten€ 6.202€ 4.823
Totaal€ 15.934€ 14.482
Resultaat bedrijfsvoering– € 2.871– € 2.400
Afschrijving– € 1.281– € 1.281
20192018
Donaties en contributies € 74 € 52
Bijzondere last– € 1.654
Renten € 0 € 11
Totaal– € 2.861– € 1218
Resultaat– € 5.732– € 3.618